STADGAR FÖR SVENSKA SOTO-ZENFÖRENINGEN  FASTSTÄLLDA VID FÖRENINGENS MEDLEMSMÖTEN DEN 4 OKTOBER 2014 SAMT DEN 5 JANUARI 2015

 

§1          

Föreningens namn är Svenska Soto-Zenföreningen (SSZF) Den är ansluten till Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS), intill detta, eller SSZF:s årsmöte beslutar annorledes.

 

§2          

Föreningens syfte är att på ideell grund långsiktigt förmedla uppvaknandets praktik i enlighet med den Soto-Zenbuddhistiska traditionen, i samarbete med Association Zen Internationale, Paris samt andra organisationer med anknytning till Soto-skolan (Soto-Shu). Härvid skall föreningens verksamhet främst inriktas på att tjäna som länk mellan dess medlemmar, mellan medlemmarna och Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd samt mellan medlemmarna och Association Zen Internationale (AZI) och andra motsvarande organisationer. Föreningen skall verka i en anda av dialog och utbyte med andra religiösa traditioner. Föreningen kan emottaga, anskaffa och förvalta egendom som möjliggör förverkligandet av föreningens syfte (t ex datorprogram, webbsidor, postgirokonto).

 

§3          

 Medlemskap i SSZF erhålls genom erläggande av årsavgift i av SSZF erkänd dojo- eller zengruppförening. Medlemsavgift kan även årligen erläggas direkt till SSZF. Medlemmar har rösträtt på föreningens möten.

                 

§4          

Medlemskapet förloras genom medlemmens underlåtelse att erlägga årsavgift, eller uteslutning efter beslut taget av styrelsen på grund av allvarligt skäl. I det senare fallet skall personen först inbjudas att förklara sig inför styrelsen.

 

§5          

Föreningen leds av en styrelse bestående av 5 medlemmar med 1 styrelsesuppleant. Styrelseledamöterna skall ha tagit tillflykt inom den Soto-Zenbuddhistiska traditionen. De väljs på årsmötet och utses bland medlemmarna. Ordförande utses på årsmötet, övriga styrelseposter (sekreterare och kassör) utser styrelsen inom sig, eller som adjungerad ledamot. Ordföranden väljs på ett år, övriga ledamöter och suppleanten på två år. Varje år nyväljs hälften av styrelsemedlemmarna. Avgående ledamöter kan omväljas.

 

§6          

Ordföranden, kassören, sekreterare samt ordinarie representant i SBS tecknar var för sig föreningens firma.

 

§7          

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

 

§8          

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller om minst hälften av styrelsemedlemmarna begär det, genom möte eller via internet.  Den är beslutför om minst hälften av dess medlemmar är närvarande.

Protokoll förs vid sammanträdena och undertecknas av styrelsens ordförande och sekreterare. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsemedlem kan företrädas genom fullmakt.

 

§9          

Styrelsen fastställer verksamhetens allmänna inriktning och har frihet att besluta om åtgärder som inte är reserverade för medlemsmötet. Styrelsen kan delegera beslutsrätten i en viss fråga och under begränsad tid.

Styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor (med en revisorsuppleant), som tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

 

§10         

Föreningens medlemmar kan lokalt grunda tempel, center, dojos eller grupper, under förutsättning att dessa erkänns som sådana av Association Zen Internationale eller annan motsvarande organisation med anknytning till Soto-skolan. Dessa respektive grupper kan var för sig organisera sig som ideella föreningar, oberoende av SSZF. Svenska Soto-Zenföreningens styrelse är varken moraliskt eller ekonomiskt ansvarig för verksamheten inom dessa grupper, vilka istället svarar inför sin moderorganisation. Grupperna kan varje år till styrelsen inkomma med statistik över medlemsantal och deltagare i deras reguljära verksamhet. Dessa uppgifter rapporteras då, tillsammans med uppgifter om SSZF:s medlemsantal, vidare till Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, för att utgöra underlag för eventuella statsbidrag, vilka utbetalas till SSZF. SSZF:s styrelse beslutar i samråd med ledningen för de medlemsgrupper som rapporterat statistik om deltagar- och medlemsantal, om hur eventuella statsbidrag skall användas och fördelas. Vid konflikter inom en grupp skall dess medlemmar i första hand vända sig till den eller de munkar/nunnor som gruppen valt som rådgivare. SSZF:s styrelse ställer sig dock till förfogande.   
 

§11         

Ordinarie medlemsmöte hålls minst en gång per år (årsmöte) eller varje gång det sammankallas av styrelsen eller på begäran av minst en fjärdedel av medlemmarna.

                

Det tillkommer årsmötet att:

-         välja föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter samt en    styrelse-suppleant,

-         välja en revisor och en revisorsuppleant,

-         behandla styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelsen,

-         besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,

-         besluta om riktlinjer för föreningens verksamhet, som dock inte får ändras så att de avviker från vad som stadgas i §2,

-         besluta om årsavgiftens storlek.

Kallelserna och dagordningen skall skickas ut minst 14 dagar före medlems- eller årsmöte. Beslut fattas med handuppräckning. Sluten omröstning kan begäras. En medlem kan företrädas av en annan genom fullmakt.

 

§12         

För stadgeändring fordras beslut på två på varandra följande medlemsmöten.

 

§13         

Föreningens upplösning kan beslutas endast av ett medlemsmöte som utlysts för detta ändamål. Mötet utser en eller flera fullmäktige för likvidation av föreningens tillgångar och bestämmer deras befogenheter. Mötet fattar beslut om disposition och fördelning av  nettotillgångarna.

 

§14         

Föreningen har sitt säte på den plats där ordföranden är bosatt.