Svenska Soto-Zenföreningen verkar på ideell grund för att långsiktigt förmedla uppvaknandets praktik i enlighet med den Soto-Zenbuddhistiska traditionen, i samarbete med Association Zen Internationale, Paris samt andra organisationer med anknytning till Soto-skolan (Soto-Shu).​

SSZF grundades år 1984 i Uppsala av bl a Anna-Britta Blau (se bild nedan) och Margareta Henriksson i syfte att befrämja Soto-Zen i enlighet med Deshimaru Roshis undervisning. SSZF har idag grupper och dojos i Göteborg,  Lund, Stockholm och Uppsala, men också åtskilliga medlemmar spridda runt om i landet.

Grupperna ordnar regelbundet zendagar och -helger med intensiv zenmeditation. Dessutom brukar vi ordna flera sesshins under ledning av lärare med lång erfarenhet, för att skapa möjligheter till en intensivare zenpraktik.

Den zenundervisning som förmedlas i föreningens grupp och dojos har sin tyngdpunkt i en aktiv lekmannapraktik förankrad i vardagen. Samtidigt samverkar föreningens ansvariga med zenlärare knutna till tempel på flera platser i Europa, i vilka ett klosterliv bedrivs. Zentemplet La Gendronnière i Loiredalen, grundat av Taisen Deshimaru, är det äldsta och mest kända av dessa.

SSZF:s verksamhet är främst inriktad på en funktion som länk mellan dess medlemmar, av vilka merparten är medlemmar genom en lokal dojoförening, mellan medlemmarna och Sveriges Buddhistiska Gemenskap samt mellan medlemmarna och andra zenorganisationer.

 

SSZF är ansluten till och representerat i Sveriges Buddhistiska Gemenskap.